Ochrana osobných údajov (GDPR)

LEXUM prikladá veľkú dôležitosť ochrane osobných údajov. Lexum a.s. je prevádzkovateľom webu lexum.cz („web“) a týmto dokumentom Zásad spracúvania osobných údajov („zásady“) informuje o spracúvaní osobných údajov v oblasti marketingu a pri využití sociálnych sietí a webu.

Každý návštevník webu, prípadne účastník marketingových aktivít, kde je odkaz na tieto zásady, je povinný si tieto zásady prečítať a v prípade, že ktorejkoľvek informácii nerozumie, informuje prevádzkovateľa na kontaktoch nižšie. 

Všeobecne vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám, okrem nutného prístupu v rámci všetkých kliník LEXUM a aj u poverených dodávateľov. Sú to najmä: 

 • Dodávatelia poštových služieb, 
 • Marketingové agentúry, 
 • Dodávatelia remarketingu a súborov cookie, 
 • Audítori, právne/účtovné/daňové spoločnosti, 
 • Dodávatelia IT služieb. 

Prevádzkovateľ a kontakty


Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Lexum a.s., IČO: 28398238, so sídlom Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 14318 („LEXUM“). 

Prevádzkovateľ je súčasťou skupiny kliník OPTEGRA – www.optegra.com, ktorej súčasťou je sieť očných kliník Lexum a Optegra. Lexum sa v roku 2014 stala súčasťou skupiny Optegra Holdings Limited, ktorá poskytuje komplexnú oftalmologickú starostlivosť. Nadnárodná spoločnosť Optegra aktuálne vlastní a prevádzkuje sieť ďalších 14 kliník vo Veľkej Británii, Nemecku a Číne. („skupina LEXUM“)

Kontakty na prevádzkovateľa: 

 • Telefón: 800 22 66 55 
 • E-mail: lexum@lexum.cz 
 • Pošta: Lexum, Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4 
    

Kontakty na zodpovednú osobu: 

 • E-mail: poverenec@lexum.cz 
 • Pošta: Lexum, k rukám zodpovednej osoby, Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4 

Spracúvanie osobných údajov pri odbere noviniek


Ak nám udelíte súhlas, spracúvame vaše osobné údaje s cieľom zaistiť odber noviniek takto: 

 • Účel: vykonávanie priameho marketingu formou zasielania všeobecných a vybraných obchodných oznámení. Novinky sú zasielané prostredníctvom SMS, e-mailu a poštou. Novinky obsahujú informácie o skupine LEXUM, jej službách, akciách, ponukách a taktiež o spolupracujúcich osobách a zároveň produkty/služby spoločností v skupine LEXUM. Pri výbere relevantných noviniek prebieha segmentácia, čo znamená výber podľa vašej aktivity, zistených preferencií a poskytnutých osobných údajov.  
 • Kategórie dotknutých osobných údajov: iba údaje poskytnuté subjektom, typicky identifikačné údaje, kontaktné údaje (napr. e-mail) a prípadné údaje o preferenciách používateľa. 
 • Právny základ spracúvania: dobrovoľne udelený súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Môžete kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu s cieľom vykonávať priamy marketing, pričom na základe tejto námietky bude spracúvanie podľa tohto článku ukončené. 
 • Príjemcovia: spoločnosti v skupine LEXUM, sprostredkovatelia podľa kategórií vyššie. 
 • Poskytnutie do tretích krajín: mimo EÚ nie je realizované. 
 • Lehota uloženia: dĺžka neurčitá, najdlhšie do odvolania súhlasu, podania námietok a/alebo uplynutia stanoveného účelu. 

Zasielanie noviniek pacientom


Pacientom kliník LEXUM zasielame novinky týkajúce sa skupiny LEXUM: 

 • Účel: vykonávanie priameho marketingu formou zasielania všeobecných a vybraných obchodných oznámení. Novinky sú zasielané prostredníctvom SMS, e-mailu a poštou. Novinky obsahujú informácie o skupine LEXUM, jej službách, akciách, ponukách a taktiež o spolupracujúcich osobách a zároveň produkty/služby spoločností v skupine LEXUM. Pri výbere relevantných noviniek prebieha segmentácia, čo znamená výber podľa vašej aktivity, zistených preferencií a poskytnutých osobných údajov.   
 • Kategórie dotknutých osobných údajov: iba údaje poskytnuté subjektom, typicky identifikačné údaje, kontaktné údaje (napr. e-mail) a prípadné údaje o preferenciách používateľa. 
 • Právny základ spracúvania: oprávnený záujem pri využití výnimky podľa zákona o službách informačnej spoločnosti na zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami vlastným zákazníkom s ponukou vlastných obdobných výrobkov a služieb. Spracúvanie môže byť kedykoľvek ukončené na žiadosť dotknutej osoby, využitím odkazu v elektronickej správe alebo podaním námietok proti vykonávaniu priameho marketingu. 
 • Príjemcovia: spoločnosti v skupine LEXUM, sprostredkovatelia podľa kategórií vyššie. 
 • Poskytnutie do tretích krajín: mimo EÚ nie je realizované. 
 • Lehota uloženia: dĺžka neurčitá, najdlhšie do podania žiadosti o ukončenie odberu noviniek, podania námietok a/alebo uplynutia stanoveného účelu. 

Využitie údajov pri používaní webu


Informácie o spracúvaní osobných údajov pri prechádzaní a používaní webu sú dostupné v Zásadách použitia súborov cookie, ktoré sú dostupné tu. 

Kontakty


Keď sa na nás obrátite prostredníctvom našich kontaktov, kontaktného formulára alebo iným spôsobom (napríklad písomne), vaše osobné údaje uchováme takto: 

 • Účel: vybavenie vášho dopytu/žiadosti. 
 • Kategórie dotknutých osobných údajov: Vaše identifikačné a kontaktné údaje, obsah žiadosti/dopytu a súvisiaca a nadväzujúca komunikácia. 
 • Právny základ spracúvania: dobrovoľný súhlas, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, dopyt je možné položiť aj osobne priamo na klinike. 
 • Príjemcovia: údaje nie sú poskytované tretím osobám. 
 • Poskytnutie do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované mimo EÚ. 
 • Lehota uloženia: počas komunikácie a vybavovania požiadavky dotknutej osoby a potom, pre prípad nadväzujúcej komunikácie, najviac dva mesiace. 

Objednávkový formulár


Keď sa na nás obrátite prostredníctvom našich kontaktov, kontaktného formulára alebo iným spôsobom (napríklad písomne), vaše osobné údaje uchováme takto: 

 • Účel: vybavenie vášho dopytu/žiadosti. 
 • Kategórie dotknutých osobných údajov: Vaše identifikačné a kontaktné údaje, obsah žiadosti/dopytu a súvisiaca a nadväzujúca komunikácia. 
 • Právny základ spracúvania: dobrovoľný súhlas, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, dopyt je možné položiť aj osobne priamo na klinike. 
 • Príjemcovia: údaje nie sú poskytované tretím osobám. 
 • Poskytnutie do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované mimo EÚ. 
 • Lehota uloženia: počas komunikácie a vybavovania požiadavky dotknutej osoby a potom, pre prípad nadväzujúcej komunikácie, najviac dva mesiace. 

V prípade, že nám oznámite informácie o preferovanom zákroku či iné doplňujúce údaje, udeľujete nám výslovný súhlas s uchovaním prípadných vašich údajov o zdravotnom stave. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak vám poskytneme zdravotné služby, riadi sa spracúvanie údajov o zdravotnom stave účinnou právnou úpravou a poučením udeleným pred poskytnutím našich služieb. 

Súťaže


Pri účasti v našich súťažiach vaše osobné údaje spracúvame podľa pravidiel danej súťaže, pričom vždy platí nasledujúce: 

 • Účel: vedenie súťaže zahŕňajúce organizáciu a vyhodnotenie súťaže, kontrolu súťaže a odovzdanie výhier vrátane komunikácie elektronickými prostriedkami nutnej kvôli súťaži. 
 • Kategórie dotknutých osobných údajov: identifikačné a kontaktné údaje (meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo), údaje o zapojení sa do súťaže, súťažné vstupy/príspevky, dátum a čas súťažnej registrácie, údaj o veku nad 15 rokov, údaj o výhre, údaj o odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia. 
 • Právny základ spracúvania: dobrovoľný súhlas, ktorý je možné kedykoľvek odvolať. 
 • Príjemcovia: sprostredkovatelia podľa kategórií vyššie. 
 • Poskytnutie do tretích krajín: nedochádza k poskytnutiu mimo EÚ. 
 • Lehota uloženia: dĺžka trvania súťaže a šesť mesiacov potom, resp. do odvolania súhlasu či odstúpenia zo súťaže.  

Klientske centrum


Pri zavolaní na našu zákaznícku linku: 

 • Účel: objednanie na vyšetrenie, zodpovedanie dopytu, preobjednanie a pod.; 
 • Kategórie dotknutých osobných údajov: Meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, zdravotná poisťovňa, adresa bydliska; 
 • Právny základ spracúvania: dobrovoľný súhlas, ktorý je možné odvolať, k objednaniu môže dôjsť zároveň prostredníctvom formulára na webe; 
 • Príjemcovia: sprostredkovatelia podľa kategórií vyššie; 
 • Poskytnutie do tretích krajín: nedochádza k poskytovaniu mimo EÚ; 
 • Lehota uloženia: dva mesiace.

Darčekový poukaz


Pri zavolaní na našu zákaznícku linku: 

 • Účel: objednanie na vyšetrenie, zodpovedanie dopytu, preobjednanie a pod.; 
 • Kategórie dotknutých osobných údajov: Meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, zdravotná poisťovňa, adresa bydliska; 
 • Právny základ spracúvania: dobrovoľný súhlas, ktorý je možné odvolať, k objednaniu môže dôjsť zároveň prostredníctvom formulára na webe; 
 • Príjemcovia: sprostredkovatelia podľa kategórií vyššie; 
 • Poskytnutie do tretích krajín: nedochádza k poskytovaniu mimo EÚ; 
 • Lehota uloženia: počas platnosti poukazu a potom na základe oprávneného záujmu podľa týchto zásad a v prípade potreby na uloženie v rámci pacientskej dokumentácie podľa účinnej právnej úpravy.

Oprávnený záujem na ochrane práv a obrane proti nárokom


Niektoré dôležité dokumenty uchovávame aj po skončení hore uvedených účelov spracúvania osobných údajov: 

 • Účel: dokumenty potrebujeme na preukázanie súladu s účinnou právnou úpravou pri kontrolných/správnych konaniach vedených orgánmi dozoru a taktiež na prípadnú obranu proti uplatneným nárokom. 
 • Kategórie dotknutých osobných údajov: iba nutné dokumenty, napríklad záznamy o právnom konaní. 
 • Právny základ spracúvania: oprávnený záujem, proti ktorému môžete kedykoľvek podať námietky. 
 • Príjemcovia: kategórie sprostredkovateľov uvedené vyššie; 
 • Poskytnutie do tretích krajín: nedochádza k poskytovaniu mimo EÚ; 
 • Lehota uloženia: iba nutný čas, najviac tri roky, pričom lehota neskončí skôr, než začaté súdne či iné konanie.

Práva


Pri využívaní našich služieb a/alebo účasti na marketingových aktivitách máte ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje my ako prevádzkovateľ spracúvame, práva podľa tohto článku. Práva je možné uplatniť na kontaktoch vyššie. V prípade, že potrebujete radu, obráťte sa na nás s dopytom vo veci uplatnenia práv. S cieľom uľahčiť a urýchliť vybavenie práv uveďte do predmetu správy názov práva, ktorého sa domáhate, a práva uplatňujte na lexum@lexum.cz, tel. +420 800 22 66 55. 

  

Právo na prístup, transparentné informácie, oznámenie a postupy pre výkon práv dotknutej osoby: 

Dotknutá osoba má právo na informácie, aké osobné údaje o nej prevádzkovateľ spracúva. 

Prevádzkovateľ prijal vhodné opatrenia, aby poskytol dotknutej osobe stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom použitím jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie (napr. o sprostredkovateľovi osobných údajov a o priebehu tohto spracúvania) a podal všetky oznamy o spracúvaní. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie písomne alebo inými prostriedkami (napríklad v elektronickej forme). Za predpokladu, že identita je preukázaná inými spôsobmi, má dotknutá osoba zároveň právo zažiadať o poskytnutie týchto informácií ústne.  

Prevádzkovateľ neodmietne vyhovieť žiadosti subjektu pri výkone práv dotknutej osoby (najmä práva na prístup), ledaže doloží, že nemôže zistiť totožnosť dotknutej osoby, ku ktorej sa dotknuté údaje vzťahujú.  

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej prevádzkovateľ poskytol na žiadosť informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ bude dotknutú osobu o akomkoľvek takom predĺžení informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi pre tento odklad. Ak dotknutá osoba žiadosť podala v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ak je to možné a ak nepožaduje iný spôsob.  

Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia, o ktoré dotknutá osoba požiadala, informuje dotknutú osobu bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o dôvodoch neprijatia opatrení. 

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že všetky tieto informácie, oznamy a úkony sú udeľované bezplatne. Ak sú podané žiadosti vyhodnotené ako zjavne nedôvodné alebo neprimerané, a najmä ak sa opakujú, môže prevádzkovateľ buď:  

a) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámenia alebo s vykonaním požadovaných úkonov; alebo  

b) odmietnuť žiadosti vyhovieť.  

Ak má prevádzkovateľ dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nutných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.  

  

Právo na opravu 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania má zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia. 

  

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“) 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov: 

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;  

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na ktorého základe boli údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracúvanie;  

c) dotknutá osoba vznesie námietky proti spracúvaniu (podľa nižšie uvedeného „práva vzniesť námietku“) a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie; 

d) osobné údaje boli spracúvané protiprávne;  

e) osobné údaje je nutné vymazať kvôli splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;  

f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osoby mladšej ako 15 rokov, u ktorej musí na spracúvanie podľa účinnej právnej úpravy dať súhlas osoba vykonávajúca rodičovskú zodpovednosť. 

  

Právo na obmedzenie spracúvania 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie v týchto prípadoch:  

a) ak dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov, a to na čas potrebný na to, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;  

b) spracúvanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada miesto toho o obmedzenie ich použitia; 

c) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;  

d) ak dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu, pokým nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

  

Oznamovacia povinnosť týkajúca sa opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenia spracúvania: 

Prevádzkovateľ oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenia spracúvania s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ bude dotknutú osobu informovať o týchto príjemcoch, ak to bude požadovať. 

  

Právo na prenositeľnosť údajov: 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo poskytnúť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil. 

  

Právo vzniesť námietku

Z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie má dotknutá osoba právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípadoch, keď je spracúvanie založené na oprávnenom záujme; vykonávané pre priamy marketing a/alebo dochádza k profilovaniu. 

Ak vznesie dotknutá osoba námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú sa už osobné údaje na tieto účely spracúvať. 

  

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania 

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má pre ňu právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotýka. Prevádzkovateľ nerobí žiadne rozhodnutia založené výhradne na automatizovanom spracúvaní. 

  

Právo podať sťažnosť na orgáne dozoru 
Dotknutá osoba môže kedykoľvek podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Viac informácií na https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Dotknutá osoba sa zároveň môže sťažovať u prevádzkovateľa na lexum@lexum.cz, tel. +420 800 22 66 55. 

Záverečné informácie


Tento dokument sa môže kedykoľvek v prípade potreby zmeniť. Návštevník webu je povinný sledovať nové verzie tohto dokumentu podľa najnovšej aktualizácie. Zmena je účinná zverejnením novej verzie. 

Najnovšia aktualizácia: január 2022