Ochrana osobných údajov (GDPR) – Síť očních klinik Lexum
Ochrana osobných údajov (GDPR)

LEXUM prikladá veľkú dôležitosť ochrane osobných údajov. LEXUM Slovakia s.r.o.je prevádzkovateľom webu lexum.sk („web“) a týmto dokumentom Ochrana osobných údajov („zásady“) informuje o spracúvaní osobných údajov v oblasti marketingu a pri využití sociálnych sietí a webu.

Každý návštevník webu, pacient / náš klient, záujemca o služby LEXUM, prípadne účastník marketingových aktivít, alebo v akomkoľvek inom prípade právny dokument, v ktorom sa uvádza odkaz na tieto zásady, je povinný si tieto zásady prečítať a v prípade, že ktorejkoľvek informácii nerozumie, informuje prevádzkovateľa na kontaktoch nižšie.

Prevádzkovateľ a kontakty


Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť LEXUM Slovakia s.r.o., IČO: 45 321 078, so sídlom Jilemnického 532/2, Trenčín 911 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka 22410/R („LEXUM“). 

Prevádzkovateľ je súčasťou skupiny kliník OPTEGRA – www.optegra.com, ktorej súčasťou je sieť očných kliník Lexum a Optegra. Lexum sa v roku 2014 stala súčasťou skupiny Optegra Holdings Limited, ktorá poskytuje komplexnú oftalmologickú starostlivosť. Nadnárodná spoločnosť Optegra aktuálne vlastní a prevádzkuje sieť ďalších 14 kliník vo Veľkej Británii, Nemecku a Číne. („skupina OPTEGRA“) Ak je to uvedené v poučení alebo ďalej, môže byť prevádzkovateľom aj iná spoločnosť skupiny LEXUM, typicky napríklad v prípade poskytovania zdravotných alebo iných služieb je prevádzkovateľom osobných údajov vždy poskytovateľ služieb uvedený v poučení.

Kontakty na prevádzkovateľa: 

 • Telefón:  +421 904 146 537
 • E-mail: trencin@lexum.sk
 • Pošta: Jilemnického 532/2, Trenčín 911 01
    

Kontakty na zodpovednú osobu: 

 • E-mail: gdpr@lexum.cz Pošta: Lexum, k rukám zodpovednej osoby, Jilemnického 532/2, Trenčín 911 01

Príjemcovia osobných údajov a prenos mimo EÚ


Príjemcami osobných údajov pacientov sú najmä iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v rámci kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne. 

V niektorých prípadoch sme zo zákona povinní poskytnúť osobné údaje aj vybraným orgánom verejnej moci, ako sú súdy alebo správne orgány. 

Na spracúvanie osobných údajov využívame dodávateľov špecializovaných služieb (najmä účtovníkov, poskytovateľov poštových služieb, marketingové agentúry, dodávateľov remarketingu a cookies, právne/daňové spoločnosti alebo IT služby), ktorí vystupujú ako sprostredkovatelia. Týchto poskytovateľov služieb starostlivo vyberáme a pravidelne monitorujeme. Na základe príslušných zmlúv o spracovaní údajov títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje len podľa našich pokynov.

Nevyhnutný prístup k osobným údajom sa spoločnostiam v skupine OPTEGRA poskytuje len vtedy, ak to umožňuje GDPR a sú splnené všetky požiadavky platných právnych predpisov.

V súvislosti s poskytovaním služieb zdravotnej starostlivosti nemáme v úmysle preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii. 

Ak by však Vaše osobné údaje boli v nevyhnutnom rozsahu prenesené do tretej krajiny, pre ktorú Európska komisia nevydala rozhodnutie, že zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, prijmeme v takom prípade primerané záruky na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany, najmä uzatvorením štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých Európskou komisiou.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené v rámci skupiny OPTEGRA na základe štandardných zmluvných doložiek, najmä na účely poskytovania podpory a iných potrebných činností v súvislosti s poskytovaním našich služieb.

Spracovanie osobných údajov pri odbere noviniek


Ak nám udelíte súhlas, spracúvame Vaše osobné údaje s cieľom zaistiť odber noviniek takto: 

 • Účel: vykonávanie priameho marketingu formou zasielania všeobecných a vybraných obchodných oznámení. Novinky sú zasielané prostredníctvom SMS, e-mailu a poštou. Novinky obsahujú informácie o skupine LEXUM, jej službách, akciách, ponukách a taktiež o spolupracujúcich osobách a zároveň produkty/služby spoločností v skupine LEXUM. Pri výbere relevantných noviniek prebieha segmentácia, čo znamená výber podľa Vašej aktivity, zistených preferencií a poskytnutých osobných údajov.  
 • Kategórie dotknutých osobných údajov: iba údaje poskytnuté dotknutou osobou, typicky identifikačné údaje, kontaktné údaje (napr. e-mail) a prípadné údaje o preferenciách používateľa. 
 • Právny základ spracúvania: dobrovoľne udelený súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Môžete kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu s cieľom vykonávať priamy marketing, pričom na základe tejto námietky bude spracúvanie podľa tohto článku ukončené. 
 • Príjemcovia a prenos do tretích krajín: viď článok týchto zásad vyššie Príjemcovia osobných údajov a prenos mimo EÚ. 
 • Lehota uchovávania: dĺžka neurčitá, najdlhšie do odvolania súhlasu, podania námietok a/alebo uplynutia stanoveného účelu. 
 • Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú: dotknutá osoba

Zasielanie noviniek pacientom


Pacientom kliník LEXUM zasielame novinky týkajúce sa skupiny LEXUM: 

 • Účel: vykonávanie priameho marketingu formou zasielania všeobecných a vybraných obchodných oznámení. Novinky sú zasielané prostredníctvom SMS, e-mailu a poštou. Novinky obsahujú informácie o skupine LEXUM, jej službách, akciách, ponukách a taktiež o spolupracujúcich osobách a zároveň produkty/služby spoločností v skupine LEXUM. Pri výbere relevantných noviniek prebieha segmentácia, čo znamená výber podľa Vašej aktivity, zistených preferencií a poskytnutých osobných údajov. Pozornosť venujeme aj otváraniu e-mailov a klikaniu na príslušné odkazy. Vyhodnocujeme úspešnosť našich e-mailov a na tento účel vytvárame štatistiky.  
 • Kategórie dotknutých osobných údajov: iba údaje poskytnuté dotknutou osobou, typicky identifikačné údaje, kontaktné údaje (napr. e-mail) a prípadné údaje o preferenciách používateľa. 
 • Právny základ spracúvania: oprávnený záujem pri využití výnimky podľa zákona o elektronických komunikáciách na zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami vlastným zákazníkom s ponukou vlastných obdobných tovarov a služieb. Spracúvanie môže byť kedykoľvek ukončené na žiadosť dotknutej osoby, využitím odkazu v elektronickej správe alebo podaním námietok proti vykonávaniu priameho marketingu. 
 • Príjemcovia a prenos do tretích krajín: viď článok týchto zásad vyššie Príjemcovia osobných údajov a prenos mimo EÚ. 
 • Lehota uchovávania: dĺžka neurčitá, najdlhšie do podania žiadosti o ukončenie odberu noviniek, podania námietok a/alebo uplynutia stanoveného účelu. 
 • Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú: dotknutá osoba

Spracovanie osobných údajov pacientov pri poskytovaní zdravotných služieb (zdravotnej starostlivosti)


Ak k nám prichádzate ako pacient, aby sme Vám poskytli zdravotnú starostlivosť, na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti spracúvame osobné údaje týkajúce sa Vás alebo iných osôb, ako sú Vaši zástupcovia alebo rodinní príslušníci, vrátane informácií o Vašom zdravotnom stave, ktoré nám kedykoľvek v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti priamo poskytnete Vy alebo iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Vaše osobné údaje na tento účel spracúvame a uchovávame nasledovne:

 • Prevádzkovateľ: prevádzkovateľom je poskytovateľ zdravotných služieb. Ak nie je uvedené inak, sú prevádzkovateľmi tieto spoločnosti:
 • LEXUM Slovakia s.r.o., IČO: 45 321 078, so sídlom Jilemnického 532/2, Trenčín 911 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka 22410/R
 • Očná ambulancia Nové Mesto nad Váhom, s.r.o., IČO: 47 372 761, so sídlom: Piešťanská 1184/24, 915 01  Nové Mesto nad Váhom, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka 28745/R.
 • Obe spoločnosti majú sídlo a kontakty uvedené na začiatku týchto zásad. Prevádzkovatelia spoločne vymenovali zodpovednú osobu pre ochranu údajov podľa článku 37 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, na ktorého sa môžete kedykoľvek obrátiť s akýmikoľvek otázkami alebo žiadosťami týkajúcimi sa spracovania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: gdpr@lexum.cz alebo zaslaním listu "zodpovednej osobe pre ochranu osobných údajov" na adresu ktoréhokoľvek z vyššie uvedených spoločných prevádzkovateľov.
 • Účel: V priebehu starostlivosti a liečby nám poskytujete celý rad osobných údajov vrátane citlivých informácií o Vašom zdraví, ktoré patria do tzv. osobitných kategórií osobných údajov. Všetky tieto osobné údaje potrebujeme na stanovenie správnej diagnózy, na zabezpečenie správnej liečby, na monitorovanie Vášho zdravotného stavu a na vyúčtovanie a vykazovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti Vašej zdravotnej poisťovni. S Vašimi osobnými údajmi ako pacientov, prípadne iných osôb, nakladáme predovšetkým v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Pri takomto spracúvaní osobných údajov dodržiavame celý rad ďalších povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Účelom spracúvania osobných údajov pacientov je teda predovšetkým poskytovanie zdravotných služieb vrátane vedenia zdravotnej dokumentácie a riadneho vyúčtovania týchto služieb. Účelom spracúvania osobných údajov pacientov je tiež potreba zabezpečiť plynulý chod príslušných zdravotníckych zariadení, predchádzať a brániť sa prípadným súdnym sporom týkajúcim sa poskytovanej starostlivosti a neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb vrátane vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov
 • Kategórie dotknutých osobných údajov: Vaše identifikačné a kontaktné údaje, obsah žiadosti/dotazu a súvisiaca a následná komunikácia.
 • Právny základ spracúvania: Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojení s článkom 9 ods. 2 písm. h) GDPR v súvislosti so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov, t. j. údajov o Vašom zdraví. Právnym základom sú aj oprávnené záujmy prevádzkovateľov alebo tretej strany (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) okrem prípadov, keď majú pred týmito záujmami prednosť záujmy alebo základné práva a slobody pacientov vyžadujúce ochranu osobných údajov. V týchto prípadoch sa údaje o zdravotnom stave spracúvajú na základe výnimky podľa článku 9 ods. 2 písm. i) GDPR, ak je spracúvanie nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, alebo na základe výnimky podľa článku 9 ods. 2 písm. f) GDPR, ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Právnym základom je s ohľadom na poskytované zdravotnícke služby (a zdravotnú starostlivosť) a naše záväzky v tomto ohľade aj nevyhnutné plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (a na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby) (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
 • Príjemcovia a prenos do tretích krajín: viď článok týchto zásad vyššie Príjemcovia osobných údajov a prenos mimo EÚ. 
 • Doba uchovávania: Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu stanovenú právnymi predpismi pre uchovávanie zdravotnej dokumentácie. V prípade spracúvania Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretích strán spracúvame Vaše osobné údaje len počas doby nevyhnutnej na splnenie tohto účelu. Pri určovaní doby uchovávania v týchto prípadoch zohľadňujeme dĺžku premlčacej lehoty.
 • Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú: dotknutá osoba

Využitie údajov pri používaní webu


Informácie o spracúvaní osobných údajov pri prechádzaní a používaní webu sú dostupné v Zásadách použitia súborov cookie, ktoré sú dostupné tu.

Kontakty


Keď sa na nás obrátite prostredníctvom našich kontaktov, kontaktného formulára alebo iným spôsobom (napríklad písomne), Vaše osobné údaje uchováme takto: 

 • Účel: vybavenie Vášho dopytu/žiadosti. 
 • Kategórie dotknutých osobných údajov: Vaše identifikačné a kontaktné údaje, obsah žiadosti/dopytu a súvisiaca a nadväzujúca komunikácia. 
 • Právny základ spracúvania: dobrovoľný súhlas, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, dopyt je možné položiť aj osobne priamo na klinike. V prípade, že dôjde ku kontaktovaniu za účelom objednania, poskytovania zdravotníckych služieb, zakúpenie darčekového poukazu a pod., dochádza k spracovaniu osobných údajov podľa príslušného článku týchto zásad.
 • Príjemcovia a prenos do tretích krajín: viď článok týchto zásad vyššie Príjemcovia osobných údajov a prenos mimo EÚ. 
 • Lehota uchovávania: počas komunikácie a vybavovania požiadavky dotknutej osoby a potom, pre prípad nadväzujúcej komunikácie, najviac dva mesiace. 
 • Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú: dotknutá osoba

Objednávkový formulár


Keď sa na nás obrátite prostredníctvom objednávkového formuláru, alebo tiež prostredníctvom našich kontaktov, kontaktného formulára alebo iným spôsobom (napríklad písomne alebo telefonicky), za účelom objednania sa na využite našich služieb, Vaše osobné údaje uchováme takto: 

 • Účel: vybavenie Vášho dopytu/žiadosti. v súvislosti s rezerváciou termínu na požadované vyšetrenie, poskytnutím zdravotníckych služieb. Použitie objednávacieho formulára nie je povinné, na vyšetrenie sa môžete objednať aj osobne alebo telefonicky, avšak aj v tomto prípade je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na zabezpečenie rezervácie.
 • Kategórie dotknutých osobných údajov: Vaše identifikačné a kontaktné údaje, obsah žiadosti/dopytu, údaje týkajúce sa vybraných služieb a požadovanej kliniky, údaje týkajúce sa požadovaného termínu a rezervácie, a súvisiaca a nadväzujúca komunikácia. 
 • Právny základ spracúvania: , právnym základom je nevyhnutné plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, a vykonávanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).. 
 • Príjemcovia a prenos do tretích krajín: viď článok týchto zásad vyššie Príjemcovia osobných údajov a prenos mimo EÚ. 
 • Lehota uchovávania: počas komunikácie a vybavovania požiadavky dotknutej osoby a potom, pre prípad nadväzujúcej komunikácie, najviac dva mesiace. 
 • Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú: dotknutá osoba

Súťaže


Pri účasti v našich súťažiach Vaše osobné údaje spracúvame podľa pravidiel danej súťaže, pričom vždy platí nasledovné: 

 • Účel: vedenie súťaže zahŕňajúce organizáciu a vyhodnotenie súťaže, kontrolu súťaže a odovzdanie výhier vrátane komunikácie potrebnej pre súťaž prostredníctvom elektronických prostriedkov. 
 • Kategórie dotknutých osobných údajov: identifikačné a kontaktné údaje (meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo), údaje o zapojení sa do súťaže, súťažné vstupy/príspevky, dátum a čas súťažnej registrácie, údaj o veku nad 16 rokov, údaj o výhre, údaj o odovzdaní výhry a súvisiaca komunikácia. 
 • Právny základ spracúvania: dobrovoľný súhlas, ktorý je možné kedykoľvek odvolať. 
 • Príjemcovia a prenos do tretích krajín: viď článok týchto zásad vyššie Príjemcovia osobných údajov a prenos mimo EÚ. 
 • Lehota uchovávania: dĺžka trvania súťaže a šesť mesiacov potom, resp. do odvolania súhlasu či odstúpenia zo súťaže.  
 • Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú: dotknutá osoba

Klientske centrum


Pri zavolaní na našu zákaznícku linku: 

 • Účel: objednanie na vyšetrenie, zodpovedanie dopytu, preobjednanie a pod.; 
 • Kategórie dotknutých osobných údajov: Meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, zdravotná poisťovňa, adresa bydliska; 
 • Právny základ spracúvania: dobrovoľný súhlas, ktorý je možné odvolať, k objednaniu môže dôjsť zároveň prostredníctvom formulára na webe; V prípade, že sa kontakt uskutočňuje na účely objednania, poskytnutia zdravotníckych služieb, zakúpenia darčekového poukazu atď., osobné údaje sa spracúvajú v súlade s príslušným článkom týchto zásad.
 • Príjemcovia a prenos do tretích krajín: viď článok týchto zásad vyššie Príjemcovia osobných údajov a prenos mimo EÚ. 
 • Lehota uchovávania: dva mesiace.
 • Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú: dotknutá osoba

Darčekový poukaz


Ak si zakúpite darčekový poukaz alebo ho dostanete v rámci niektorej z našich aktivít, Vaše osobné údaje spracúvame nasledovne: 

 • Účel: evidencia a zabezpečenie možnosti využitia darčekového poukazu ; 
 • Kategórie dotknutých osobných údajov: kontaktné a identifikačné údaje (Meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo), údaje týkajúce sa daného poukazu a ďalšie potrebné údaje na jeho realizáciu, zdravotná poisťovňa, adresa bydliska; 
 • Právny základ spracúvania: Právnym základom je nevyhnutné plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (a na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby) (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).; 
 • Príjemcovia a prenos do tretích krajín: viď článok týchto zásad vyššie Príjemcovia osobných údajov a prenos mimo EÚ. 
 • Lehota uchovávania: počas platnosti poukazu a potom na základe oprávneného záujmu podľa týchto zásad a v prípade potreby na uloženie v rámci pacientskej dokumentácie podľa účinnej právnej úpravy.
 • Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú: dotknutá osoba

Oprávnený záujem na ochrane práv a obrane proti nárokom


Niektoré dôležité dokumenty uchovávame aj po skončení hore uvedených účelov spracúvania osobných údajov: 

 • Účel: dokumenty potrebujeme na preukázanie súladu s účinnou právnou úpravou pri kontrolných/správnych konaniach vedených orgánmi dozoru a taktiež na prípadnú obranu proti uplatneným nárokom. 
 • Kategórie dotknutých osobných údajov: iba nevyhnutné dokumenty, napríklad záznamy o právnom konaní. 
 • Právny základ spracúvania: oprávnený záujem, proti ktorému môžete kedykoľvek podať námietky
 • Príjemcovia a prenos do tretích krajín: viď článok týchto zásad vyššie Príjemcovia osobných údajov a prenos mimo EÚ. 
 • Lehota uchovávania: iba nevyhnutný čas, najviac tri roky, pričom lehota neskončí skôr, než začaté súdne či iné konanie.
 • Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú: dotknutá osoba

Práva


Pri využívaní našich služieb a/alebo účasti na marketingových aktivitách máte ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje my ako prevádzkovateľ spracúvame, práva podľa tohto článku. Práva je možné uplatniť na kontaktoch vyššie. V prípade, že potrebujete radu, obráťte sa na nás s dopytom vo veci uplatnenia práv. S cieľom uľahčiť a urýchliť vybavenie práv uveďte do predmetu správy názov práva, ktorého sa domáhate, a práva uplatňujte na lexum@lexum.cz, tel. +420 800 22 66 55. 

 

Právo na prístup, transparentné informácie, oznámenie a postupy pre uplatnenie práv dotknutej osoby: 

Dotknutá osoba má právo na informácie, aké osobné údaje o nej prevádzkovateľ spracúva. 

Prevádzkovateľ prijal vhodné opatrenia, aby poskytol dotknutej osobe stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom použitím jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie (napr. o sprostredkovateľovi osobných údajov a o priebehu tohto spracúvania) a podal všetky oznamy o spracúvaní. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie písomne alebo inými prostriedkami (napríklad v elektronickej forme). Za predpokladu, že identita je preukázaná inými spôsobmi, má dotknutá osoba zároveň právo zažiadať o poskytnutie týchto informácií ústne.  

Prevádzkovateľ neodmietne vyhovieť žiadosti subjektu pri výkone práv dotknutej osoby (najmä práva na prístup), ledaže doloží, že nemôže zistiť totožnosť dotknutej osoby, ku ktorej sa dotknuté údaje vzťahujú.  

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej prevádzkovateľ poskytol na žiadosť informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ bude dotknutú osobu o akomkoľvek takom predĺžení informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi pre tento odklad. Ak dotknutá osoba žiadosť podala v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ak je to možné a ak nepožaduje iný spôsob.  

Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia, o ktoré dotknutá osoba požiadala, informuje dotknutú osobu bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o dôvodoch neprijatia opatrení. 

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že všetky tieto informácie, oznamy a úkony sú udeľované bezplatne. Ak sú podané žiadosti vyhodnotené ako zjavne nedôvodné alebo neprimerané, a najmä ak sa opakujú, môže prevádzkovateľ buď:  

a) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámenia alebo s vykonaním požadovaných úkonov; alebo  

b) odmietnuť žiadosti vyhovieť.  

Ak má prevádzkovateľ dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nutných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.  

 

Právo na opravu 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania má zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia. 

 

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“) 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov: 

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;  

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na ktorého základe boli údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracúvanie;  

c) dotknutá osoba vznesie námietky proti spracúvaniu (podľa nižšie uvedeného „práva vzniesť námietku“) a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie; 

d) osobné údaje boli spracúvané protiprávne;  

e) osobné údaje je nutné vymazať kvôli splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;  

f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osoby mladšej ako 15 rokov, u ktorej musí na spracúvanie podľa účinnej právnej úpravy dať súhlas osoba vykonávajúca rodičovskú zodpovednosť. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie v týchto prípadoch:  

a) ak dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov, a to na čas potrebný na to, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;  

b) spracúvanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada miesto toho o obmedzenie ich použitia; 

c) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;  

d) ak dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu, pokým nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

 

Oznamovacia povinnosť týkajúca sa opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenia spracúvania: 

Prevádzkovateľ oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenia spracúvania s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ bude dotknutú osobu informovať o týchto príjemcoch, ak to bude požadovať. 

 

Právo na prenosnosť údajov: 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo poskytnúť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil. 

 

Právo vzniesť námietku

Z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie má dotknutá osoba právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípadoch, keď je spracúvanie založené na oprávnenom záujme; vykonávané na účely priameho marketingu a/alebo dochádza k profilovaniu. 

Ak vznesie dotknutá osoba námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú sa už osobné údaje na tieto účely spracúvať. 

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania 

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má pre ňu právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotýka. Prevádzkovateľ nerobí žiadne rozhodnutia založené výhradne na automatizovanom spracúvaní. 

 

Právo podať sťažnosť na orgáne dozoru

Dotknutá osoba môže kedykoľvek podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Viac informácií na https://dataprotection.gov.sk/sk/ Dotknutá osoba sa zároveň môže sťažovať u prevádzkovateľa na gdpr@lexum.cz . 

Záverečné informácie


Tento dokument sa môže kedykoľvek v prípade potreby zmeniť. Návštevník webu je povinný sledovať nové verzie tohto dokumentu podľa najnovšej aktualizácie. Zmena je účinná zverejnením novej verzie. 

Najnovšia aktualizácia: Február 2024